Svenska Cykelsällskapet
InformationInternetbutikNyheter&DebattCykelturismAktiviteterTrafik&Miljö
Önskvärda åtgärder
SCS:s åsikter
Lag om cykelhjälm
Faktabilagor
Trafikverkets mål
Lag om cykelhjälm

Bicycle helmet law / Helm Gesetz

                                                                                                       

Argument för och emot

Det är ingen tvekan om att en hjälm på huvudet vid olyckstillfället skyddar. Men den måste sitta rätt och vara av rätt storlek och konstruktion, dvs minst CE-märkt (inom EU). Tidigare fanns en mer kvalificerad märkning men denna är slopad. Hjälmar med frigolityta skall ej användas.

Vissa samhällsinstanser som Trafikverket och NTF förordar hjälmlag, men här hänger vi inte med alls. SCS kan i stort sett inte se några fördelar med en hjälmlag. Här en argumentöversikt.

Argument mot lagstiftning

Att aldrig få cykla utan hjälm och få känna vindens svalka genom håret är ett stort ingrepp i den personliga friheten. Det känns inte tillräckligt motiverat att ha hjälm på i 30-gradig värme eller ute i lingonskogen. En stor del av cyklistens överskottsvärme ventileras via huvudet.

Och vem skall beivra en sådan lagstiftning, med en förarkategori utan utbildning omfattande åldrarna 2-95 år. En del är inte ens straffmyndiga och då skall föräldrar bötfällas, när en trilskande eller mobbad unge lämnar hjälmen bakom första bästa häck.

Argumenterande och propaganda för en hjälmlag och även för ökat hjälmanvändande måste ske med sans och måtta - annars gör man cyklismen en björntjänst.

Polisen har inte resurser att kontrollera en hjälmlag och då inträffar två scenarier, en grupp blir lagbrytare och det medför kanske att man även struntar i andra lagar, en annan grupp slutar att cykla.

 En hjälmlag medför att många kommer att sluta cykla, det är vi övertygade om. En hjälmlag får dessutom knappast några nya att börja. Måste man välja mellan att fler använder hjälm alternativt att flera cyklar mera, så är det det senare som är mest gynnsamt ekonomiskt för samhället. Fysisk aktivitet är en bristvara och ökat cyklande är ett utmärkt botemedel.

Hjälmanvändandet i Sverige ligger kring 20 %. Användandet varierar starkt och är mycket lågt inom vissa regioner och åldersgrupper, ibland nära noll. Att mot den bakgrunden pressa fram en hjälmlag vore helt felaktigt.

Orsaken till det låga användandet är förstås flera. Obekvämligheten (förvaring, svettning, förstör frisyren etc) torde vara en av de viktigaste. Ringa upplevd risk en annan.

Hjälmen är ett problem i vissa situationer, vid stort behov en ventilation, för personer med glasögon, vid vintercykling etc.

I länder där lagstiftning helt eller delvis genomförts har den knappast blivit någon succe. Siffror har övertolkats, annat har förbigåtts med tystnad.

Helt irrelevanta jämförelser görs med bilisters användande av bilbälten. Skall bilister komma i närheten av cykelhjälmars obekvämlighet, så är det förstås hjälm som gäller även för alla i bilkupén. Det skulle dessutom rädda betydligt flera liv.

En cykelhjälmslag måste balanseras mot mycket annat här i samhället. Att få ner cykelolyckorna till noll är ingen konst om alla upphör att cykla. Samtidigt dör 10.000 per år både i frivilligt supande och rökande i Sverige.

Angivna siffror för de positiva effekter som en hjälmlag eventuellt skulle uppnå förutsätter 100%-igt användande. Detta är ett orealistiskt antagande. Några jämförande beräkningar av samhällets kostnader för alla som slutar att cykla (eller aldrig börjar) görs aldrig. Risken är stor att den good-will för ökat hjälmanvändande som byggts upp under några decennier försvinner.

En hjälmlag fokuserar för mycket på hjälmbruket. Det finns åtskilliga andra riskmoment för cykeltrafiken. En hjälmförsedd cyklist tenderar att inteckna en del av den erhållna säkerhetsmarginalen genom högre fart och mindre hänsyn till omgivningen. Även omgivningen verkar att respektera en hjälmförsedd cyklist mindre.

Den hjälmlag som infördes 2005 för ungdomar under 15 år har knappast blivit någon succé.

Argument för lagstiftning

Att minska skallskador vid cykelolyckor. Man räknar med ca 40 % lägre dödstal vid 100 %-ig användning.

Man tror inte på sin egen förmåga att på frivillig väg öka hjälmanvändandet radikalt. Högre genomsnitt än ca 35 % användning tror vi är orealistiskt att vänta sig på frivillig väg.

Lag kan tjäna som ett rättesnöre i bästa fall.

Argument för ökat hjälmanvändande

Utbudet av snygga modeller i alla prisklasser har blivit stort.

Ventilationen hos ett flertal modeller är numera acceptabel eller så bra det går att få sedan kraven på penetration sänkts.

Totalanvändanden på över 20 % sker ofta inom regioner med riskfyllda miljöer och inom särskilt utsatta åldersgrupper (unga och gamla). Den låga totalsiffran torde därför ha ett avsevärt mervärde. Storstäderna har ofta ett mätetal på 25-35%.

Hjälmanvändandet känns självklart i vissa sammanhang med förhöjd risknivå, som vid idrott, motionslopp, gruppcykling etc.

Man måste vara realistisk. Alla olycksorsaker kan inte förutses hur försiktig man än är. Hjälmen är en bra extra skyddsåtgärd.