Fortsatt bildominans inom Storstockholm

SCS har lämnat sitt remissvar på ”Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021”. Det planeras för ökad biltrafik och för att miljömålen inte skall uppnås. NCT 2/10 sid 11.