En av alla sevärdheter längs Sverigeleden – Trolleholms slott i södra Skåne.

Många lyckade insatser

SCS har parallellt med det löpande arbetet lyckats förverkliga ett antal större och mindre projekt, främst inom cykelturismen. Detta har skapat goda resurser åt organisationen, många kontakter och landsomfattande good-will samt många trevliga arrangemang och valmöjligheter för medlemmarna. På denna sida och under ”Egna projekt II” presenteras våra cykelledsprojekt och några övriga större insatser.


Mälardalsleden

Mälardalsleden var landets första när den kom 1980, anslutningslederna 1981. Ett stort pionjärsarbete med knappa resurser på den tiden, med en led som omfattade Mälaren och Hjälmaren och med anslutningar runt hela mellan-Sverige.

Hösten 1998 togs krafttag för att rusta upp Mälardalsleden, ett behov som då varit aktuellt under åtskilliga år. Den ”nya” leden omfattar endast Mälaren, men med ett nät av valmöjligheter mot omgivande Sverigeleden och med anknytning till ett flertal bryggor med båtförbindelser. Ny skyltning togs fram liksom kartmaterial och infoblad. Initiativet har blivit väl mottaget och stötts av Vägverket, ett antal kommuner, Föreningen Mälaren och Strömma Kanalbolaget. SCS har gjort grovjobbet och tagit vissa ekonomiska risker initialt. Med den befolkningstäthet som råder inom området torde Mälardalsleden kunna se tiden an med tillförsikt. Senaste kartupplaga producerad 2005.

Kort presentation av Mälardalsleden.


Nynäsleden

Nynäsleden skapades 1981 ursprungligen för cykelturister till Gotland. Nu har leden fått större betydelse, då cykeltransporter på pendeltågen blivit tillåtna. Nynäsleden är nu i stort sett helt belagd och till hälften gemensam med ”Kustlinjen”. Under 1992-93 kom Nynäsledens egna gröna skyltar upp och delningspunkterna med Kustlinjen är också kompletterade. Under 2002 har vissa nya sträckor tillkommit. Detaljerad karta, folder och affisch finns framtagna. Senaste kartupplaga producerad 2004.

 

Kort presentation av Nynäsleden.


http://www.svenska-cykelsallskapet.se/attachments/Image/GotlandsguideSid1.gif

(Nya) Gotlandsleden

Gotlandsleden kom till på SCS:s initiativ 1982. Vi producerade bl a en cykelguidebok, en affisch och en stor upplaga foldrar. Underhållet av skyltningen sköttes av Vägverket. I början på 90-talet saboterade en grupp av på ön boende individer med anknytning till Cykelfrämjandet ledens uppbyggnad. Deras skandalartade insats blev att lägga ut sträckningen på Gotlands mest trafikerade vägar.

Tilltaget blev kraftigt kritiserat i Gotlandsmedia och leden fick naturligtvis bottenbetyg i alla översikter. Cyklisterna klagade och skyltunderhållet upphörde under flera decennier.

Nu har dock SCS åter tagit tag i problemet. En total nyetablering av (Nya) Gotlandsleden genomfördes under åren 2018 – 20 med bidrag från EU / Jordbruksverket / Leader Gute samt Trafikverket. Gotlandsleden är nu åter ett förstklassigt turistobjekt i SCS:s regi.

En ny fräsch upplaga av Turist & Cykelguide Gotland gavs ut under våren 2015. Här finns den ”nya” Gotlandsleden förstås ännu inte med. Alla småvägar i det statliga vägnätet har blivit belagda på senare år och alla intressanta vägval finns med i den nya guiden – liksom förstås all övrig information. SCS har dessutom givit ut en specialkarta över Fårö.

Kort presentation av Gotlandsleden


http://www.svenska-cykelsallskapet.se/attachments/Image/vatternsommen.gif

Vättern–Sommenleden

Vättern-Sommenleden är numera en av landets mest attraktiva cykelturistleder. Den mörkblå skyltfärgen har bytts ut till röd. SCS har även givit ut några detaljkartor inom området, över Visingsö och Omberg. Senaste informationsfolder producerad 2008.

Kort presentation av Vättern-Sommenleden

 


http://www.svenska-cykelsallskapet.se/attachments/Image/dalsland.gif

Dalslandsleden

Dalslandsleden invigdes 1988 med pompa och ståt genom ett rullande cykelläger. En ordentlig översyn av skyltningen gjordes 1992 och därefter har skyltningen underhållits årligen. 1997 producerades ny karta och informationsfolder, båda 3-språkiga och finanserade av Dalslands Turistråd + kommunerna. Dessa torde vara användbara åtskilliga år framöver. Vissa mindre förbättringar av leden har gjorts under 2002. Under 2007 blev banvallen mellan Dals Rostock och Mellerud klar och leden går nu på denna. Senaste  informationsfolder publicerad 2009.

Ett omfattande skyltbyte (blekta av sol och vind) inleddes 2016 och planer finns på en ny kartupplaga. 

Kort presentation av Dalslandsleden.


 

Sverigeleden
Sverigeleden, cykelturistledernas flaggskepp, berör landets alla delar och passerar mängder av intressanta platser. Men vi måste ständigt agera om leden ska behålla sin höga standard. Sverigeledens omfång gör att det ständigt händer något någonstans.

En folder har tagits fram på tre språk, liksom ett stämpelpass. Affischer finns i två storlekar. Våren 2007 publicerades Sverigeledens senaste kartupplaga – tre delar (sex karthäften) över norra, mellan- och syd-Sverige (se ovan).

På senare tid har vägarbetena längs Sverigeleden accelererat. Det innebär oftast högre standard (med asfaltering, rastplatser etc). Särskilt kring tätorter byggs rondeller, nya vägar och helt nya bostadsområden. På landsbygden ändras väganslutningar, det byggs förbifartsleder, bro- och järnvägsviadukter och ibland försvinner vissa ledpassager helt. Här fordras noggrann skyltning, då kartverken självklart inte har en chans att hänga med.

På det hela taget håller Sverigeledens vägnät mycket hög klass och kan rekommenderas för all långfärdscykling. Ett problem i sammanhanget är dock att de allt sämre möjligheterna för cykeltransport på tåg gjort det svårare att klara av en smidig återtransport.

Presentation av Sverigeleden.


http://www.svenska-cykelsallskapet.se/attachments/Image/kustlinjen.gif

Skärgårdscykelleden Kustlinjen

Kustlinjen var ett bra namn på en kustnära led med anknytning till skärgård och delvis båtfärd. Det lär dock dröja flera år innan  KustLinjens båt åter trafikerar ”hela” 
Ostkusten. KustLinjens båtlinje lades nämligen ner redan året efter cykelledens tillkomst. Cykelleden fungerar dock även utan denna sjöförbindelse. Cykelleden Kustlinjen har kompletterats med sträckningarna Nyköping–Nävekvarn–Kvarsebo–Kolmården och Åkersberga–Kårsta i Roslagen under mitten av 90-talet. Leden håller mycket hög standard med mängder av start- och delningspunkter. Några delar som legat i ”malpåse” har skyltats upp, det gäller Häverö kyrka-Herräng och Mörkö kyrka–Oaxen–Rangsta brygga. Till säsongen 2004 kom en ny kartguide. Ny informations-folder togs fram till säsongen 2010.

  Kort presentation av Skärgårdscykelleden Kustlinjen.


http://www.svenska-cykelsallskapet.se/attachments/Image/cykelturistutredning.gif

Cykelturistutredningen

1988 fick SCS i uppdrag av Sveriges Turistråd att genomföra en  utredning om svensk cykelturism. Cykelturistutredningens rapport blev klar våren -90 efter två års arbete. Den har sänts ut till ett stort antal kontaktpersoner. Av anslaget på 200 000 kr gick en del till tryckningen, en del till en marknadsundersökning och resten till SCS som ersättning för nedlagt arbete. Rapporten är omfattande och har ett värde under flera år framöver. SCS magasinerar överupplagan, pris 50 kr per ex.  


http://www.svenska-cykelsallskapet.se/attachments/Image/Vastgotaomslag.gif

Västgötaleden

Västgötaleden jobbades fram i början på 90-talet och invigdes -92. Landskapet är perfekt för cykelturism och detta återspeglas i ledens variation och de många sevärdheterna. 1700 skyltar gick åt + ett stort antal start- och delningspunkter. 26 kommuner deltog i arbetet, liksom Landstinget och Västergötlands Turistråd. Ett 100-tal kontakter samordnades. Kombination med Sverigeleden ger också en extra dimension. Senaste karta och folder producerades till säsongen 2011. 

Under 2008–09 har vissa omläggningar skett p g a utbyggda banvallar och andra vägomläggningar. Det gäller främst i trakten kring Borås–Ulricehamn och Sollebrunn–Nossebro. Mellan Ulricehamn–Kinnarp–Falköping har ett helt nytt alternativ skapats, huvudsakligen på banvall. Västgötaleden har också fått en sträckning genom Falköpings tätort och 2011 det senaste tillskottet Larv-Vara-Lidköping. 

Kort presentation av Västgötaleden.


Infohäften och kalendrar

Marknadsföring och information kräver arbete och kapital. SCS gav ut PÅ CYKEL-kalendern i en riksupplaga (1997 blev 10:e och sista året) och en Stockholmsupplaga (2003 för 27:e gången). Riksupplagan på 100 000 ex hade en budget på ca 250 000 kr. Pga kärvare ekonomiska tider och nya mediealternativ har båda produkterna nu upphört.


Kart- och guideprodukter

SCS har genom åren framställt ett antal cykelguideböcker och ett flertal separata cykelkartor för olika ändamål. Kartor blir med tiden  föråldrade och måste revideras, men görs de rätt från början så fyller de en funktion under förvånansvärt lång tid.
Ett sådant exempel är SCS:s första karta över Vättern-Sommenleden från 1984, som fungerade bra fram till nytrycket 1997.  SCS har svårt att med egna medel finansiera avancerad kartproduktion. Dessa måste kunna bära sina egna kostnader och skall vi göra stora insatser är vi beroende av sponsorer. Cykelguideboken över Åland-Åbo från 1985 är ett annat exempel på ett verk, som fortfarande innehåller mycket nyttig information. Finns fortfarande att få för en billig penning.


SCS:s Cykelbibliotek (SCCB)

SCCB är en i raden av kvalitetssatsningar inom föreningen. Biblioteket har under tre decennier blivit omfattande. SCCB omfattar just nu drygt 2 100 titlar. Information sker via två boklistor – Lista A (titlar) och lista B (recensioner) – se hemsidan. Utlåning sker per post. Verksamheten fungerar bra – om än med låg lånenivå. SCCB är en värdefull faktabank för hela SCS-rörelsen. Listorna är helt datoriserade och lån accepteras endast till medlemmar.


Cykelmiljökorten

Cykelmiljökorten var ett samarbete mellan SCS och NTF. Förslag om bättre cykelmiljö och tips om trafikfällor via korten utreddes av SCS. Vi studerade problemen på plats, gjorde en karta över ärendet och området och kollade eventuella närliggande problem. Sedan utarbetades förslag till åtgärder, som först sändes på intern remiss, innan vi tog kontakt med ansvariga handläggare på berörda myndigheter. Efter att ärendena registrerats på myndigheten följde vi sedan upp vad som hände under några år. Cykelmiljökorten hanterades under en 15-årsperiod och ett 150-tal ärenden har slutförts med positivt resultat. Sedan år 2000 går dock verksamheten på lågvarv, då anslaget försvunnit. Man kan nog se projektet som avslutat.


VindelälvsTrampet

Under 1991 kontaktades SCS av kommunerna längs Vindelälven om vårt intresse att initiera ett flerdagarsarrangemang längs älven. Tävlingsmomentet avfördes snabbt och tonvikten hamnade på motion och turism. En provtur genomfördes i SCS:s regi med ett 30-tal deltagare och premiären planerades till juli -94. Men tyvärr, intresset initialt blev alltför lågt och arrangemanget kom aldrig igång, trots skapligt stöd i massmedia. Idén har nu lagts på is och vi satsade istället på en permanent cykelturistled längs älven.