SCS:s regionala TMF-projekt + Mälardalsleden möts vid Kolmsta utanför Västerås.

Många lyckade insatser

SCS har parallellt med det löpande arbetet lyckats förverkliga ett antal större och mindre projekt, främst inom cykelturismen. Detta har skapat goda resurser åt organisationen, många kontakter och landsomfattande good-will samt många trevliga arrangemang och valmöjligheter för medlemmarna. På denna sida och under ”Egna projekt I” presenteras våra cykelledsprojekt och några övriga större insatser.


Cykel & Turistkarta Storstockholm

SCS har i nära samverkan med Liber Kartor producerat en mycket innehållsrik cykelatlas över tätortsområdet mellan Rotebro och Tullinge. Senaste upplagan från 2005 blev den 7:e i ordningen. Ytterligare en upplaga av vikkartan över Stockholm City har producerats som ”biprodukt” – denna utgåva kom 2010. Båda publikationerna har fortfarande ett mycket stort informationsvärde.


SCS:s hemsidor

Under 2020 har en kraftig uppgradering av båda våra massinformationskanaler gjorts. SCS:s hemsida har utvecklats i etapper och är numera mycket omfattande och delvis på tre språk. En separat hemsida finns för Banvallsledsprojektet.


Kvalitetsgranskning

SCS fick år 2002 ett anslag från Näringsdepartementet för kvalitetsgranskning av olika företeelser på cykelområdet. År 2003 publicerade vi sex rapporter över Regionala cykelturistleder, Lokala cykelturistleder, Tätortscykelkartor, Övriga cykelkartor, Turförslag och Cykelpaket.
År 2004 fick SCS ett nytt anslag från Friluftsrådet inom Naturvårdsverket för uppdatering av ovanstående och sex nya rapporter gavs ut till säsongen 2006 (finns redovisade på vår hemsida). Därefter har det rått brist på medel för uppgradering.


Vindelälvsleden

Vindelälvsleden var i stort färdigskyltad till säsongen -97 (både huvudleden och MTB-alternativet), men kartan dröjde till 1999 av ett antal kommersiella orsaker. Kartan blev heller ingen höjdare innehållsmässigt , vilket dock kompenserades av en utförlig ledfolder under 2001. SCS sköter nu underhållet av leden och informationen är helt OK. Lederna för cyklister utmed den orörda nationalälven är fräscha upplevelser.

Korta presentationer av Vindelälvsleden och Vindelälvsleden MTB


Banvallsleden

Banvallsleden är SCS:s ”dyraste” projekt hittills. En 20 mil lång turistled mellan Karlshamn och Halmstad, där man måste röja mark och bygga nytt på vissa delar. Leden är ett pilotprojekt för användade av landets nedlagda banvallar. Banvallsleden kommer troligtvis att bli världens längsta i sitt slag och en stor turistattraktion, om hela idén kan genomföras. Projektet startade 1995 och har bearbetats i intervaller. SCS jobbade hårt initialt, men det händer hela tiden så mycket inom rikspolitiken att vi flera gånger blivit ”överspelade”. Banvallsleden (i sin fulla utsträckning) fordrar beslut om finansiering (budget ca 30 milj) för att bli verklighet fullt ut.

Under 2001 tog SCS nya kontakter för att få igång arbetet och nu med en ny taktik. En cykelled på så mycket befintlig banvall som möjligt först, kompletterat med vanliga småvägar. Och den kompletta leden senare. Och nu gick det bättre eftersom budgeten blev rimliga 600 000 kr. Tre länsstyrelser delade på kostnaden, en utvecklingsgrupp har bildats och maj 2003 invigdes grundprojektet, där vi nu hoppas på en positiv fortsättning. En särskild hemsida över Banvallsleden har tagits fram. Kartverket är komplett på tre språk. 2008 tillkom en förlängd BVL-anslutningssträcka Olofström–Jämshög–Näsum, längs en annan banvall ner mot Bromölla och denna har förlängts ytterligare ner mot Sölvesborg under 2009. Vid Näsum möter man Sverigeleden, som sedan fortsätter mot Mörrum och Svängsta – en mycket trevlig rundtursmöjlighet. Stora insatser görs just nu inom Ljungby och Alvesta kommuner. En helt ny anslutning mellan Ljungby och Lagan skyltades upp under 2017.

Kort presentation av Banvallsleden och länk till Banvallsledens hemsida


Skyltning inom tätort

SCS jobbade 1994 fram ett projektförslag för skyltning av regionala cykelstråk inom tätort (för vardagsbruk). Ett provområde skissades inom Storstockholm sydväst och budgeten uppskattades till 0,5–1,0 milj kr.
Alla kommuner var intresserade men inom Vägverket Region Stockholm skickade man upp oss till Borlänge där det blev tvärstopp. Efter några år (1996) dök vår projektidé åter upp inom Vägverket Region Stockholm, men nu i ett mycket lyxigare utförande, med en budget på 700 milj kr. Efter en tid anslöt vi oss till några av Vägverkets arbetsgrupper. Detta arbete resulterade efter fem år i ett demonstrationsstråk mellan Huvudsta i Solna och Slussen. Arbetet med uppskyltning av detta omfattande cykelledsnät har nu kommit i gång inom flertalet berörda kommuner, men ännu 2017 återstår en del.


Cykeltransporter på allmänna färdmedel

SCS har verkat för bättre cykeltransportmöjligheter på allmänna färdmedel under lång tid. I dagens alltmer kommersiella samhälle har utbytet skiftat högst väsentligt. Största framgången (som tyvärr blev kortvarig) var när SJ och SCS introducerade ”Cykeltågen” 1990.
SCS har gjort flera landsomfattande sammanställningar över cykeltransporter på buss, båt, tåg och flyg genom åren. Förhållandena skiftar numera snabbt mellan säsongerna och är väl på väg att återigen försämras. De större tågbolagen sviker numera helt, långfärdsbussarna verkar mer positiva och Bussgods fungerar.


TuriststråketGöteborg

Turiststråket är en av landets bästa cykelturistleder enligt SCS:s poängskala, idel ”3”-or. Leden sträcker sig runt Stor-Göteborg, men man får ingenstans någon negativ storstadskänsla. Idel lummiga passager genom bilfria miljöer, utmed havet och Göta älv. SCS-Göteborg har stått för grovjobbet och riks för trycksaksframställningen. Drygt 200.000 kr erhölls i projektbidrag från fyra kommuner – Göteborg, Mölndal, Partille och Härryda. Till 2004 kom en ny kartupplaga (Cykel & Turistkarta Storgöteborg) i samarbete med Liber Kartor. Denna har samma upplägg som Cykel & Turistkarta Storstockholm (spiralbunden, liggande A4, ca 150 sidor) och är mycket detaljerad och omfattar regionen Göteborg-Kungsbacka-Lerum-Kungälv. 

Kort presentation av Turiststråket.


TMF Parkleden – Stockholm/Solna (Nationalstadsparken)

Parkleden genom Nationalstadsparken invigdes hösten 2010, men projektet startades av SCS redan 1995 och kartan gavs ut året efter. Men skyltningen har varit problematiskt. Och den är fortfarande bristfällig, men kan kanske förbättras inom rimlig tid. Parkleden berör ett unikt natur- och kulturområde mitt inne i huvudstaden. Här kan du cykla bilfritt i nära fyra mil. Vill du sedan kombinera med Edsvikenleden eller Järvaleden så går detta utmärkt. 1996 års karta är nu slutsåld, länsstyrelsen har givit ut en enkel trycksak med kartöversikt och SCS har 2012 givit ut en detaljerad informationsfolder. 

Kort presentation av TMF Parkleden.


Nationell Cykelstrategi

Regering och riksdag hade i mitten på 90-talet bestämt sig för att erkänna cykeln som ett värdefullt fordon. Cykeln som transportmedel skulle få jämbördig status med andra färdmedel och det hela motiverades av miljö- och folkhälsoskäl. Man gav Vägverket i uppdrag att effektuera. Verket kallade därför samman intressenter på området till ett antal planeringsträffar där bl a SCS deltog. Dessutom fick ett antal konsulter i uppdrag att specialgranska 13 delområden.

Efter anbudsförfarande hamnade kapitlet ”Cykeln och rekreationen” på SCS. En 35-sidig rapport sammanställdes under hösten -98 med en stor mängd bakgrundsinformation och förslag till utveckling. Den Nationella Cykelstrategin sändes ut på remiss hösten -99 och något försenat fastställdes programmet år 2000. 

Efter detta har inte så mycket hänt med undantag för ett antal möten i ett ”Cykelforum” som ännu inte givit något. 2001 tog Vägverket ytterligare initiativ till möten i mindre skala (VV, bransch, kommunförbund + cykelorganisationer). Ett ”kontrakt” har skrivits – arbetsfältet skulle ses över av ett antal arbetsgrupper. Men inte heller detta har lett till något påvisbart resultat. Målsättningen fram till 2010, om att 16 procent av resorna inom landet skulle ske med cykel, har heller inte uppnåtts. Sedan dess har fler ”strategier” följt, men cyklandet har inte ökat.


Runt Vättern-leden

Vätternrundan är statusloppet framför andra för cykelmotionärer. Vätternrundan i din egen takt har lanserats ett antal gånger som cykelpaket och turförslag utan större framgång. Och det är inte särskilt svårt att förstå, motionsloppets vägar är inget för cykelturisten.
En kommitté av turistfolk från Vätterns kommuner hade jobbat under 1990-talet och SCS framförde förslag om en turistled först utan konkret respons. I och med turistintresset längs Göta Kanal och upprustningen av Vättern-Sommen-leden blev dock intresset påtagligt större och under 1998 inbjöds vi till ett planeringsmöte i Jönköping. En led till år 2000 var önskemålet och denna blev också verklighet.

Runt Vättern-leden för cykelturister håller utmärkt kvalitet, informationsmaterialet är på flera språk och vi har även lyckats få till vissa förbättringar av vägmiljön. Utvecklingsarbetet fortsätter med cykelpaket, förbättrade båtförbindelser och marknadsföring. En anslutning har skyltats upp från Habo fram till Mullsjö och Ryfors, där RV-leden möter Västgötaleden.

Kort presentation av Runt Vättern -leden


Ledunderhåll

Cykelturistleder (även andra leder) tar lång tid att skapa och måste också underhållas regelbundet för att inte förfalla. Samtliga SCS-initierade leder ses därför över regelbundet (minst en gång om året) enligt avtal och med ekonomiskt stöd från främst Vägverket (numera Trafikverket) sedan 40 år tillbaka. Skyltningen längs lederna måste upplevas som konsekvent. Flera avsnitt har dessutom fordrat omläggning p g a vägbyggen och kommunala insatser. Här är det extra viktigt att skyltningen är tydlig, då kartorna omöjligt kan hänga med. Förutom kontroll av vägvisningen tvättar vi skyltar, håller undan växtligheten och försöker få in lederna på så många kommunala tätortskartor som möjligt.


TMF Västerås

TMF är SCS:s senaste initiativ på ledområdet för närmotion och närturism. TMF utläses Träning–Motion–Fritid och är tänkt som ett cykelnätverk runt våra större tätorter. SCS hade under ett par år sökt lämplig partner för ett pilotprojekt och fastnade slutligen för Västerås kommun efter viss rekognosering. I maj 2005 var nätverket klart att invigas och har så här långt blivit väl mottaget av allmänheten. 1.300 skyltar gick åt och hela kommunytan (och lite till) utnyttjades. Projektet är tänkt att utvärderas efter ett antal år. Karta och en info-folder har tagits fram.                              

Kort presentation av TMF Västerås.  


TMF Huddinge

Huddinge blev SCS:s andra TMF-insats. I stället för att ge ut en ”vanlig” cykelkarta över kommunen med diverse turförslag, så föreslog vi ett utvalt lednätverk med tydlig skyltning och med alla övriga cykelvägar liggandes kvar i grundkartan. Nätverket invigdes 2007.

Kort presentation av TMF Huddinge.   


TMF Järva cykelled

Järva cykelled omfattar ca 70 km inom ett väl avgränsat naturområde mellan Ulriksdal och Rotebro norr om Stockholm. Det blev SCS:s tredje TMF-projekt, d v s nätverk för närmotion och närturism. Tio pendeltågsstationer, som kantar fältet, gör området mycket lätt att nå. En detaljerad karta har tagits fram i samarbete med Liber. Leden har arbetats fram i samarbete med och finansierats av fem kommuner (Järfälla, Sollentuna, Solna,  Sundbyberg samt Stockholms stad / Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar + Exploateringskontoret). Fram till år 2015 gäller vissa omläggningar (tydligt skyltade) p g a alla vägbyggen runt Järvafältet. En A3-affisch för utomhusbruk har nyligen tagits fram.

Kort presentation av TMF Järva cykelled.